تغییرات کلاس ها http://kelasha.mihanblog.com 2019-01-17T04:43:06+01:00 text/html 2017-02-13T09:45:47+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها اطلاعیه http://kelasha.mihanblog.com/post/441 <font size="3"><b>دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس&nbsp;<font size="5"> https://t.me/elmikarbordiesf</font>&nbsp; می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.</b></font><br> text/html 2017-02-13T09:45:34+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : http://kelasha.mihanblog.com/post/440 دوشنبه 25 بهمن ساعت 15 و سه شنبه 26 بهمن ساعت 16 text/html 2017-02-13T09:45:16+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/439 شنبه 30 بهمن ساعت 15 text/html 2017-02-13T09:45:01+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/438 یكشنبه 24 و سه شنبه 26 بهمن ساعت 17 text/html 2017-02-13T09:44:43+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/437 &nbsp;پنجشنبه ٢٨ بهمن ساعت 13 text/html 2017-02-05T16:08:40+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/436 &nbsp;یكشنبه 24 بهمن ساعت 16:30 text/html 2017-02-05T16:08:20+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/435 یكشنبه 24 بهمن ساعت 14:30 text/html 2017-02-05T16:06:34+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند http://kelasha.mihanblog.com/post/434 &nbsp;زمان هایی كه برای تحویل دادن پروژه و كارورزی اعلام می گردد تكرار نمی شود و مسئولیت عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد text/html 2017-02-05T16:06:19+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/433 پنجشنبه 21 بهمن ساعت 17:30 text/html 2017-02-05T16:05:53+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/432 &nbsp;<br>پنجشنبه 28 بهمن ماه ساعت&nbsp; 10 صبح text/html 2017-02-05T16:05:40+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/431 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دو شنبه 18 بهمن ساعت 15 text/html 2017-02-05T16:05:18+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها اطلاعیه تشكیل كلاس ها: http://kelasha.mihanblog.com/post/430 &nbsp;كلیه كلاس های خارج مركز به شرح ذیل تا بعد از زمان حذف و اضافه تشكیل نمی گردد. آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها- آزمایشگاه عملگرها -&nbsp; آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی - کارگاه عمومی برق&nbsp; و تربیت بدنی text/html 2017-02-05T16:04:34+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : http://kelasha.mihanblog.com/post/429 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سه شنبه 19 بهمن ساعت14:30 text/html 2017-01-17T08:21:34+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: http://kelasha.mihanblog.com/post/428 زمان تحویل فرم های كاربینی به شرح ذیل می باشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>رشته كاردانی حسابداری روز یكشنبه 3 بهمن&nbsp; ساعت 14:30&nbsp; <br>رشته كارشناسی حسابداری دوشنبه 4 بهمن ساعت 14:30<br>این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم مراجعه به منزله غیبت امتحان می باشد text/html 2017-01-17T08:20:17+01:00 kelasha.mihanblog.com امور مدرسان امور کلاس ها قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : http://kelasha.mihanblog.com/post/427 &nbsp;امتحان درس پیاده سازی شبکه های محلی روز شنبه 2 بهمن ساعت 17:30