تبلیغات
تغییرات کلاس ها - نمایش آرشیو ها
اطلاعیه
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه :
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی :
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی :
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی :
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی :
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی :
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی :
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی :
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی :
اطلاعیه تشكیل كلاس ها:
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی :
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده:
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده :
قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی :
زمان حضور استاد خسروی جهت تحویل كارورزی
زمان حضور استاد حیدری جهت تحویل كارورزی و پروژه :
زمان حضور استاد اكبری جهت تحویل كارورزی و پروژه و رفع اشكال :
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده (كارشناسی حسابداری ) :
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده (كاردانی حسابداری :
زمان حضور استاد فیض جهت تحویل كارورزی و پروژه :
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد عرفان منش (گروه برق ):
زمان حضور استاد یراقی جهت تحویل كارورزی :
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد یراقی :
قابل توجه دانشجویان ساختمان داده ها استاد یراقی :
كلاس تربیت بدنی ویژه
قابل توجه دانشجویان استاد كویتی :
قابل توجه دانشجویان استاد اكبری :
برنامه كلاسی تربیت بدنی ویژه
قابل توجه دانشجویان كاربینی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری گروه یکشنبه 17تا19 خانم یراقی :
قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا: کلاس روز پنجشنبه 11آذر تشکیل نمی گردد
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده (كاردانی و كارشناسی ) :
قابل توجه دانشجویان استاد مردادی:
قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا :
قابل توجه دانشجویان استاد دوازده امامی:
قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر :
قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی:
قابل توجه دانشجویان استاد قرقانی:
قابل توجه دانشجویان سیستم اطلاعاتی استاد مردادی :
قابل توجه دانشجویان استاد خنجری :
قابل توجه دانشجویان استاد قمرشوشتری :
قابل توجه دانشجویان استاد كویتی :
قابل توجه دانشجویان استاد نباتی پور:
قابل توجه دانشجویان سیستم اطلاعاتی استاد مردادی :
قابل توجه دانشجویان استاد كریم زاده :
قابل توجع دانشجویان استاد مهدی زارعی:
قابل توجه دانشجویان استاد لقمانیان :
قابل توجه دانشجویان استاد شانظری :
قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا:
  • تعداد کل صفحات:9 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها