تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب امور مدرسان امور کلاس ها

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.


زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دوشنبه 25 بهمن ساعت 15 و سه شنبه 26 بهمن ساعت 16

زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

شنبه 30 بهمن ساعت 15

زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

یكشنبه 24 و سه شنبه 26 بهمن ساعت 17

زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 پنجشنبه ٢٨ بهمن ساعت 13

زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 یكشنبه 24 بهمن ساعت 16:30

زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

یكشنبه 24 بهمن ساعت 14:30

قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 زمان هایی كه برای تحویل دادن پروژه و كارورزی اعلام می گردد تكرار نمی شود و مسئولیت عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد

زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

پنجشنبه 21 بهمن ساعت 17:30

زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 
پنجشنبه 28 بهمن ماه ساعت  10 صبح

زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

     دو شنبه 18 بهمن ساعت 15

اطلاعیه تشكیل كلاس ها:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلیه كلاس های خارج مركز به شرح ذیل تا بعد از زمان حذف و اضافه تشكیل نمی گردد. آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها- آزمایشگاه عملگرها -  آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی - کارگاه عمومی برق  و تربیت بدنی

زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

      سه شنبه 19 بهمن ساعت14:30

قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان تحویل فرم های كاربینی به شرح ذیل می باشد.   

رشته كاردانی حسابداری روز یكشنبه 3 بهمن  ساعت 14:30 
رشته كارشناسی حسابداری دوشنبه 4 بهمن ساعت 14:30
این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم مراجعه به منزله غیبت امتحان می باشد

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 امتحان درس پیاده سازی شبکه های محلی روز شنبه 2 بهمن ساعت 17:30

  • تعداد کل صفحات:29 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها