تغییرات کلاس ها tag:http://kelasha.mihanblog.com 2018-10-17T05:27:51+01:00 mihanblog.com اطلاعیه 2017-02-13T09:45:47+01:00 2017-02-13T09:45:47+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/441 امور مدرسان امور کلاس ها دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید. دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.
]]>
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : 2017-02-13T09:45:34+01:00 2017-02-13T09:45:34+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/440 امور مدرسان امور کلاس ها دوشنبه 25 بهمن ساعت 15 و سه شنبه 26 بهمن ساعت 16 زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : 2017-02-13T09:45:16+01:00 2017-02-13T09:45:16+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/439 امور مدرسان امور کلاس ها شنبه 30 بهمن ساعت 15 زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : 2017-02-13T09:45:01+01:00 2017-02-13T09:45:01+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/438 امور مدرسان امور کلاس ها یكشنبه 24 و سه شنبه 26 بهمن ساعت 17 زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : 2017-02-13T09:44:43+01:00 2017-02-13T09:44:43+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/437 امور مدرسان امور کلاس ها  پنجشنبه ٢٨ بهمن ساعت 13 زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : 2017-02-05T16:08:40+01:00 2017-02-05T16:08:40+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/436 امور مدرسان امور کلاس ها  یكشنبه 24 بهمن ساعت 16:30 زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : 2017-02-05T16:08:20+01:00 2017-02-05T16:08:20+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/435 امور مدرسان امور کلاس ها یكشنبه 24 بهمن ساعت 14:30 قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند 2017-02-05T16:06:34+01:00 2017-02-05T16:06:34+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/434 امور مدرسان امور کلاس ها  زمان هایی كه برای تحویل دادن پروژه و كارورزی اعلام می گردد تكرار نمی شود و مسئولیت عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : 2017-02-05T16:06:19+01:00 2017-02-05T16:06:19+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/433 امور مدرسان امور کلاس ها پنجشنبه 21 بهمن ساعت 17:30 زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : 2017-02-05T16:05:53+01:00 2017-02-05T16:05:53+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/432 امور مدرسان امور کلاس ها  پنجشنبه 28 بهمن ماه ساعت  10 صبح پنجشنبه 28 بهمن ماه ساعت  10 صبح ]]> زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : 2017-02-05T16:05:40+01:00 2017-02-05T16:05:40+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/431 امور مدرسان امور کلاس ها      دو شنبه 18 بهمن ساعت 15 اطلاعیه تشكیل كلاس ها: 2017-02-05T16:05:18+01:00 2017-02-05T16:05:18+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/430 امور مدرسان امور کلاس ها  كلیه كلاس های خارج مركز به شرح ذیل تا بعد از زمان حذف و اضافه تشكیل نمی گردد. آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها- آزمایشگاه عملگرها -  آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی - کارگاه عمومی برق  و تربیت بدنی زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : 2017-02-05T16:04:34+01:00 2017-02-05T16:04:34+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/429 امور مدرسان امور کلاس ها       سه شنبه 19 بهمن ساعت14:30 قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: 2017-01-17T08:21:34+01:00 2017-01-17T08:21:34+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/428 امور مدرسان امور کلاس ها زمان تحویل فرم های كاربینی به شرح ذیل می باشد.    رشته كاردانی حسابداری روز یكشنبه 3 بهمن  ساعت 14:30  رشته كارشناسی حسابداری دوشنبه 4 بهمن ساعت 14:30این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم مراجعه به منزله غیبت امتحان می باشد
رشته كاردانی حسابداری روز یكشنبه 3 بهمن  ساعت 14:30 
رشته كارشناسی حسابداری دوشنبه 4 بهمن ساعت 14:30
این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و عدم مراجعه به منزله غیبت امتحان می باشد ]]>
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : 2017-01-17T08:20:17+01:00 2017-01-17T08:20:17+01:00 tag:http://kelasha.mihanblog.com/post/427 امور مدرسان امور کلاس ها  امتحان درس پیاده سازی شبکه های محلی روز شنبه 2 بهمن ساعت 17:30