تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب آذر 1395

قابل توجه دانشجویان استاد كویتی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز پنجشنبه 25 آذر تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد اكبری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس  صبح ساعت 8 الی 13روز چهارشنبه 24 آذر با یك ساعت تاخیر تشكیل می گردد

برنامه كلاسی تربیت بدنی ویژه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

پنجشنبه 25 آذر ساعت 16 كلاس 13
پنجشنبه 2 دی ساعت 11 كلاس 5
پنجشنبه 9 دی ساعت 11 كلاس 5
شركت برای دانشجویانی كه از فعالیت های ورزشی معذورند الزامی است.
همراه داشتن مدارك پزشكی الزامی است


قابل توجه دانشجویان كاربینی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری گروه یکشنبه 17تا19 خانم یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان بازدید چهارشنبه 24 آذر ساعت 14:30

آدرس :اصفهان خیابان چهارباغ بالا کوچه هدایت شرکت ایریسا

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا: کلاس روز پنجشنبه 11آذر تشکیل نمی گردد

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس هاقابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده (كاردانی و كارشناسی ) :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كاربینی روز یكشنبه 14 آذر ساعت 13 الی 15 سالن آمفی تئاتر.

قابل توجه دانشجویان استاد مردادی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز سه شنبه 9 آذر تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز پنجشنبه 4 آذر تا ساعت 16 تشكیل نمی گردد.(كلاس ساعت 16 به بعد تشكیل می گردد.)

قابل توجه دانشجویان استاد دوازده امامی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز سه شنبه 9 آذر تشكیل نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد روحانی فر :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس جبرانی كارگاه لینوكساطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها