تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب آبان 1395

قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز پنجشنبه 27 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد قرقانی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز سه شنبه 25 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان سیستم اطلاعاتی استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس سیستم اطلاعاتی به روز سه شنبه ساعت 18 انتقال یافت.

قابل توجه دانشجویان استاد خنجری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز چهارشنبه 26 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد قمرشوشتری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس های 22 و 23  آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد كویتی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی پروژه و كارورزی پنجشنبه 20 آبان ساعت 16:30

قابل توجه دانشجویان استاد نباتی پور:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز شنبه 22 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان سیستم اطلاعاتی استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس سیستم اطلاعاتی روز چهارشنبه تشكیل نمیگردد

قابل توجه دانشجویان استاد كریم زاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس روز چهارشنبه 19 آبان تشكیل نمی گردد.

قابل توجع دانشجویان استاد مهدی زارعی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز یكشنبه 16 آبان تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد لقمانیان :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 زمان حضور چهارشنبه 19 آبان ساعت 18

قابل توجه دانشجویان استاد شانظری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی سه شنبه 18 آبان ساعت 14:30

قابل توجه دانشجویان استاد شریفی نیا:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلاس  های روز پنجشنبه 13 آبان تا ساعت 16 برگزار نمیگردد

قابل توجه دانشجویان استاد شانظری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی كارورزی سه شنبه 18 آبان ساعت 14:30

قابل توجه دانشجویان كاربینی حسابداری استاد حجاری زاده:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی متعاقبا اعلام میگردد.

  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها