تبلیغات
تغییرات کلاس ها - مطالب مرداد 1395

زمان حضور استاد توسل

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

زمان حضور استاد توسل از روز شنبه 16 مرداد ساعت به روز دوشنبه 18 مرداد ساعت 17:30تغییر یافت

زمان حضور استاد توسل

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 از روز پنجشنبه 14 مرداد ساعت 9 به روز شنبه 16 مرداد ساعت 17:30 تغییر یافت

زمان حضور استاد مردادی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 سه شنبه 19 مرداد ساعت 14

قابل توجه دانشجویان استادروحانی فر :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی کارورزی روز دوشنبه 18 مرداد ساعت 16 حضور الزامی است

قابل توجه دانشجویانی که پروژه و کارورزی در ترم دوم داشته اند

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

به اطلاع  آن دسته از دانشجویانی که نمره پروژه یا کارورزی را از استاد مربوطه  گرفته اند ولی نمره آن ها در سامانه سجاد ثبت نشده است می رساند حداکثر تا روز  شنبه 16 مرداد از ساعت 14 الی 19 همراه با فرم های مربوطه که امضاء  و نمره استاد را دارد به امور مدرسان مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه نمره صفر در سامانه ثبت و کلیه عواقب به عهده شخص دانشجو می باشد

قابل توجه دانشجویان استادجمشیدی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: جلسه توجیهی کارورزی روز سه شنبه 12 مرداد ساعت 17  حضور الزامی است

قابل توجه دانشجویان استاد زنجانی زاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 جلسه توجیهی کارورزی روز  یکشنبه 10 مرداد ساعت 18

قابل توجه دانشجویان استاد یراقی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

جلسه توجیهی کارورزی روز  سه شنبه 5 مرداد ساعت 17

زمان حضور استاد توسل:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 روز پنجشنبه 14 مرداد ساعت 9

زمان حضور استاد شریفی نیا

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: روز پنجشنبه 14 مرداد ساعت 9 الی 11

قابل توجه دانشجویان استاد سعیدی

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

: کلاس روز  چهارشنبه 6 مرداد تشکیل نمی گردداطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها