تبلیغات
تغییرات کلاس ها

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

دانشجوی گرامی كلیه اطلاعیه های مركز بر روی كانال تلگرام دانشگاه به آدرس  https://t.me/elmikarbordiesf  می باشد , برای آگاهی سریع از كلیه اطلاعیه ها به كانال دانشگاه مراجعه نمایید.


قابل توجه دانشجویان استاد وزیری

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز یكشنبه 11 مهر تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد زارع

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

  كلاس روز پنجشنبه 8 مهر ماه تشكیل نمی گرددقابل توجه دانشجویان استاد زارع : 

اطلاعیه تربیت بدنی خواهران

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

⚽️

قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز پنجشنبه 8 مهر تشكیل نمی گردد.

طلاعیه تشکیل کلاس های بهین کنترل برای دروس آزمایشگاه کنترل خطی - آز سنسور و مبدل -آزمایشگاه عملگرها:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 کلاس از روز چهارشنبه 7 مهرماه تشکیل می گردد. هر سه گروه راس ساعت 17 در محل آموزشگاه حضور یابند
آموزشگاه بهین کنترل : خیابان بزرگمهر- خیابان بی سیم - نبش کوچه باربد - آموزشگاه بهین کنترل (آزمایشگاه کنترل خطی - آز سنسور و مبدل - آزمایشگاه عملگرها


قابل توجه دانشجویان استاد رحیمی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس روز یكشنبه 4 مهرماه تشكیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان استاد جمشیدی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی از روز پنجشنبه 8 مهر ماه ساعت 16 به روز  چهارشنبه 7 مهر ماه ساعت 16 تغییر یافت.

اطلاعیه تربیت بدنی ( خواهران -برادران ) :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلاس تئوری  تربیت بدنی به شرح ذیل برگزار می گردد . شركت در یكی از گروه های اعلام شده الزامی می باشد و عدم حضوردر كلاس های تئوری باعث كسر نمره می گردد.

گروه خواهران :
كاردانی : یكشنبه 4 مهر ساعت 15 الی 16:30  و  یكشنبه 11 مهر ساعت  16:30 الی 18 كلاس 8

كارشناسی : یكشنبه 4 مهر ساعت 16:30 الی 18 و یكشنبه 11 مهر ساعت 15 الی 16:30 كلاس 8


گروه برادران:

كاردانی :پنجشنبه 8 مهر ساعت 12 الی 13:30 و پنجشنبه 15 مهر ساعت 13:30 الی 15 كلاس 2

كارشناسی : پنجشنبه 8 مهر ساعت 13:30 الی 15 و پنجشنبه 15 مهر ساعت 12 الی 13:30 كلاس 2


قابل توجه دانشجویان استاد حیدری :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی سه شنبه 6 مهر ماه ساعت 15:00

قابل توجه دانشجویان استاد فیض :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 آخرین مهلت تحویل کارآموزی یكشنبه 4 مهر ماه ساعت 17:30

قابل توجه دانشجویان استاد كویتی :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل کارآموزی پنجشنبه 8 مهر ساعت  17:00

قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده :

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی شنبه 3 مهر ساعت 17:45

قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه وكارورزی در ترم اول 96-95 اخذ نموده اند:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

  ⌛️⌛️جلسات توجیهی پروژه وكارورزی اساتید بعد حذف واضافه اعلام میگردد. قابل توجه كلیه دانشجویان (ویژه تربیت بدنی):

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

 كلیه كلاس های تربیت بدنی از هفته اول مهر به صورت تئوری در محل دانشگاه تشكیل می گردد كه زمان بندی آن متعاقبا اعلام می گردد.                     

    تذكر: شركت در كلاس تئوری الزامی می باشد.


قابل توجه كلیه دانشجویان گروه برق:

 

نوشته شده توسط:امور مدرسان امور کلاس ها

كلیه كلاس های فنی و حرفه ای و آزمایشگاه بهین كنترل تا بعد از زمان حذف و اضافه تشكیل نمی گردد.

  • تعداد کل صفحات:29 
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...  


اطلاعیه دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد فلاح جهت تحویل كارورزی و پروژه : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد قمرشوشتری جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد شفیعی جهت تحویل كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد كویتی جهت تحویل پروژه و كارورزی : دوشنبه 25 بهمن 1395
زمان حضور استاد زارعی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد زنجانی زاده جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه كلیه دانشجویانی كه پروژه و كارورزی در ترم اول اخذ نموده اند یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد قرقانی جهت تحویل كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد فرهادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد جمشیدی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
اطلاعیه تشكیل كلاس ها: یکشنبه 17 بهمن 1395
زمان حضور استاد مردادی جهت تحویل پروژه و كارورزی : یکشنبه 17 بهمن 1395
قابل توجه دانشجویان كاربینی استاد حجاری زاده: سه شنبه 28 دی 1395
قابل توجه دانشجویان استاد روستازاده : سه شنبه 28 دی 1395
لیست آخرین پستها